אתר קהילת עדת נאש דידן, יוצאי אזרבייז'אן הפרסית בין ימת אורמיה לימת ואן
Nissan Zfoni and Kohav Hamizrah

Nissan Zfoni and Kohav Hamizrah

Songs in Lishan Didan, from a record published in 1967.

Wedding night
Asmar asmar
Match (Shiduh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *