פתגמים באות א'

פתגמים באות א'

אַבוֹיְלֵי תִיכַא לֶיסִתֶּי דַרִתֶּי כְפִּנֶּיו 
רוצה לקבל הכל בלא מאמץ מצדו (הוא רוצה שתלעס את חתיכת הלחם ותשים אותה בפיו)
אַבוֹיְלֵי תִיכַא לֶיסִתֶּי דַרִתֶּי פִּנֶּיו 
עצלן (רוצה לקבל את מזונו לעוס היישר לפיו)
אַבוֹיְלֵין מַצְלַהַת אוֹדֶין גַלוֹח' 
אני רוצה להתייעץ עמך (אני רוצה לעשות עצה אתך)
אַבוּרְוִי אִמְבִלְח'וּנֶי, רַבַא מְגִ'סְלְח'וּנִי 
פגעתם בכבודי, הטרדתם אותי מאוד (הולכתם את כבודי, עייפתם אותי מאוד)
אַבוּרְוַן זִלֶּי 
נפגענו קשה, כל כבודנו נשלל (כבודנו הלך)
אַבוּרְיִי לַא אִמְבוּלֶּי צַלְמַוִי לַא מִסְמוּקְלוּ 
אל תבייש אותי (אל תוביל את קלוני, אל תסמיק את פני)
אְבֶילִי פַּרִנְוַא אִבֶּיו 
רציתי להתפרץ עליו (רציתי לפתוח בו פצע)
אַגַר חַ'בְרַא אַבֶת אַיִתֶּי בְקוּרֶי מְיַלַא, מִסְכִירַא, מְגִ'נַּנַא 
אם אתה רוצה לעמוד על אמתות הדבר, שאל את הילד, את השיכור או את המשוגע (מילולי)
אַגַר יַא חְ'דיר רִוִּת מַלַא (אַהְרַא) אַחַ'א הַוֶי נַש לַא פִּיש גַאַו 
על מנהיג כושל – אם זה מנהיג הכפר/העיר, משמע איש לא נשאר בו/בה (מילולי)
אַגַר יַא שְבִירַא הַוֶיוַא תוּשַן לַא חַ'דִרְוַא 
הבעת אכזבה וסלידה ממישהו (אם הוא היה אדם טוב לא היינו פוגשים אותו)
אַגַר לַא מַקֶי, פַּקֶי 
אם לא ידבר, יתפוצץ (מילולי)
אַגַר לַא נַזְבִתֶּי פַּלִיט צַלְמוֹח' 
אם לא תגער בו יתחצף (אם לא תגער בו יצא נגד פניך)
אַגַר לִבֶּיו דוֹקְלֶי, פַּקֶי, זַרַר גוֹד בַנוֹשֶיו 
אם יתאפק ולא יגיב יתפוצץ, יגרום נזק לעצמו (אם יעצור את לבו יתפוצץ)
אַגַר נַרֶי שַׁקֶּי דַהִי, קַלוּ מַטֶי שִׁמֶּי 
צעקנים (אם יצעקו קולם יגיע לשמים)
אַגַר שַרִיכוּלַא גְ'וַן הַוְיַוַא אִלְהַא שַרִיכַא אַנְתֶיוַא 
בגנות השותפות – אם השותפות הייתה טובה אלוקים היה לוקח שותף (מילולי)
אוֹ חְ'מַרַא כִמִּית זַנְזְרַנַא הַוֶי, גְ'וַב לַא הוֹלֶי שוּקְלֶי מַגוֹן כַלְבַא 
על אדם צעקן – כמה שינער החמור אל תענה לו, עזוב אותו ככלב (מילולי)
אוֹ לַא זַלְקַא אִלַּן 
היא לא מתאימה לנו (מילולי)
אוֹ לַא לַטְחַ'א אִלַּן 
היא זרה לנו (היא לא תדבק אלינו)
אוֹ נַשַא חַ'צִי אִילֶי 
אני סומך עליו (איש זה גבי הוא)
אוֹ פֶּישַא מִנְשִילַא 
(פישא – נימוסים מגונים) שכח מנהג מגונה זה (מילולי)
אוֹ שְוַוַא יְסִרְלֶילַא גַלַן, אִלְהַא יַסִרַא גַלֶיו 
על שכן סכסכן – שכן זה אסר עלינו (מלחמה), ה' יאסור עליו (מלחמה) (מילולי)
אוֹ תוֹרַאֶיו חַ'דְרַא חַ'לִימֶיו, אֶינֶיו דוֹקַלוּ 
חירוף תלמיד חכם שמעשיו רעים – שתהא תורתו רעתו ונגדו, שתעוור את עניו (מילולי)
אֶוַא אִל שִמֶּי כְסֶילֶי 
עת רעה (ענן כיסה את השמים)
אַוַא חַ'דִר בֶילְח'וּן 
ברכה למארחים – יהי רצון שביתכם יהיה מאושר (מילולי)
אוֹגַא אוֹגוּלֶיו גוֹדְלַא 
אוֹגַא – חורג, על בן, אב, אח, אם וכיוצ"ב. האב מנציח את חריגות ילדיו החורגים (מילולי)
אוֹד מְאִלְהַא לַא זַדֶי, זְדִי מִנֶּיו 
מי שאיננו ירא מאלוקים יש לפחד ממנו (מילולי)
אוֹחַ'י לַא אַמְרַא גְחַ'אַו 
שלא תזכה לומר אשריי בחייה (מילולי)
אוֹחַ'י מַא ח'וֹש רִיחַא אִתֶּי 
אשריי, איזה ריח טוב יש לו (מילולי)
אוֹחֶ'ית שַתַא גַל אַרְבַא אַקְלֶי אַדֶיתוּן 
ברכה לבנים רווקים – יהי רצון שבשנה הבאה תבוא בארבע רגליים (מילולי)
אַח' וַי פִּלְגִת גַ'נְדַגִת בַנַדַם תוֹרַלֶי 
האנחה שוברת את חצי גופו של האדם (מילולי)
אַח' וַי, אַח' וַי, חְדוּג בַאִת בַנַדַם גְ'וַן לֶיוַא 
האנחה איננה טובה לאדם (אוי וי, אוי וי, הדאגה איננה טובה לאדם)
אַחַ'א הַוֶי נַש לַא פִּש גְגַ'מַטַא 
כאשר מתמנה עסקן חלש – אם כך לא נותרה אישיות בקהילה (מילולי)
אַחַ'א וִדְלִילֶי וִרְחֶ'יו לַא אִילַלֶי 
השיב לו מנה אחת אפיים עד שלא מצא דרך להסתלק. נזף בו קשה. (עשה לו שלא הכיר את דרכו חזרה)
אַחַ'א פְּלִחְ'לִי אִלֶּיו וִרְחֶ'יו לַא אִלַלֶי 
כעסתי עליו מאוד (פתחתי עליו שלא ידע את דרכו)
אַחְ'נִי זַרַלוֹח' לַא גְבִחַ'א 
אנחנו איננו רוצים ברעתך (מילולי)
אַחְ'צַ'א לַא חִ'צְ'ח'וּץ', יַרִי לַא מְשוּמְלוּ 
אל תחטט בפצעיי ואל תזרה עליהם מלח (אל תחטט ואל תכאיב את פצעיי)
אַחְ'צַ'א לַא מְשוּח'לֶי 
אל תפנק אותו (אל תמשח אותו כל כך)
אַחְ'צַ'א מַרֶי מַכְרֶי לַא חְ'דוּר 
(מרי מכרי – מחפש סיבות להתלונן) אל תהיה קוטר (מילולי)
אַחְ'צִ'י אַיַנֶילֶי גְאִין ח'וּיֶי דַרְמַנַא דַרֶי 
אדם פיקח (הוא כל כך ידען הוא יכול לשים תרופה בעין הנחש)
אַחְ'צִ'י בַלְבוֹלֶּי אַמְרֶית שוּרֶיו מִסְכִירַא 
על מי שמתאמץ לחפש – הוא מחפש כל כך הרבה כאילו איבד את טבורו (מילולי)
אַחְ'צִ'י גִ'יגְרַנֶילֶי תַלְיֶו גְכַכֶיו אִילוּ 
הוא כועס מאוד (הוא כל כך כועס כבדו בין שיניו)
אַחְ'צִ'י גְ'וַן אִילַא בֶי טַרִיף אִילַא 
אישה נאה מאוד (היא כל כך יפה שאי-אפשר לשבח אותה)
אַחְ'צִ'י גְ'וַן אִילַא שַוְקַו דְהִיל שִמֶּי 
היא כל כך נאה אור פניה מאיר לשמים (מילולי)
אַחְ'צִ'י גֶיל אִילֶי אַמְרֶית מְאִשְוַא טוּרַוֶי פִּיל 
(גֶיל – תמים, טיפש) הוא כל כך טיפש כאילו נפל ממרומי שבעה הרים (מילולי)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *