נאש דידאן - ברוכים הבאים לאתר הקהילה!
the nash didan עדת הנאש דידן
לוגו נאשדידן nashdidan logo
נאש דידן > השפה > פתגמים וביטויים > באות ג'
26.06.2019 English
 

 
 
לישן דידן - עמוד ראשי ארמית - סקירה פתגמים וביטויים מילון נאש-דידני קטעי קול

פתגמים וביטויים, מתוך ספרו של יוסף בן-רחמים "שפה אחת ודברים אחדים"
בהוצאת מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים
ירושלים תשס"ו  מובא באתר נאש דידן באדיבות המכון

לחץ על אות לפתגמים המתחילים באות זו
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
לפתגמים שנשלחו על ידי הגולשים, לחצו כאן

גַאִית אֶינִי אִדְיֶלוֹח'
ברוך הבא (באת בעיניי)
גְבוּגְזַרְח'וּן
בברית אצלכם (מילולי)
גְדִקְנֶיו חַ'רֶין
אעשה את הצרכים על זקנו (קללה - מילולי)
ג'וּגֶ'י חֶ'יל סַלֶּי לַא פֶּישִי
גדיים נעשו תיישים (האפרוחים לא יישארו תחת הסלים)
גוּלַא קֶיפַּא אִלֶּיו
שייהרג, שימות (שיפגע בו כדור)
גוֹרַא גַל בַחְ'תֶיו קְרַוַא אַבֶי אוֹד, כְמִר בַאַו: קַמְחַ'א נַח'וֹלַח' שִרְמַח' בַרְבוֹטְלַא
מחפש תואנה (גבר הרוצה להתקוטט עם אשתו אומר לה: כשאת מנפה עכוזך מתנועע)
גֶיג' קִמְלֶי
קם מאוחר (מילולי)
גֶינַא אִדְיֶלֶי רֶיש תַפַּן
אורח לא רצוי (שוב בא על ראשנו)
גֶינַא אִדְיֶלֶי, כוֹמַא חַ'בַרֶיו, פְּקַרְתֶיו תְבִרְתַא פֶּישַא חֶ'ילֶיו
אדם רע שלא רוצים בנוכחותו (שוב הוא בא, שתבוא בשורתו שחורה, שמפרקתו השבורה תישאר תחתיו)
גֶינַא פִּיחֶ'לַּא
עיבר אותה (שוב ניפח אותה)
גַל צִ'נְדִרְכַו רַבַא בַתֶי מִחְ'רִוְתַא, בִרְבִזְתַא קְלִילוּ מְדֶיהְוַא
על רכלנית רעה (ברכילויותיה החריבה בתים רבים שמפתחותיהם מזהב)
גַל רִיח' אִיחַ'לַא אַנַא רֶישִי גִרְגִ'נֶּי
האוכל מריח טוב (עם ריח האוכל ראשי סחרחר)
גַל שֶם שַדַּי גְבֶי מַקוֹאֶי גַלֶיו
היזהר ממנו (יש לדבר אתו בשם ה', בזהירות ובמחשבה)
גִ'ם חְ'דְרַא
נעלמה (מילולי)
גַ'נְדַגַו אַלְמַס
יפהפייה, חתיכה (גופה אבן יקרה)
גְ'נַו גְ'נַו וֶילַא
על מצב שבו כולם חוטפים אוכל במסיבות (חטוף חטוף היתה)
גַנוֹיְלֶי
מותו קרוב (הוא שוקע)
גְנַשֶי לַא רְוֶי
אדם חסר נימוסים ותרבות (לא גדל בין אנשים)
גְתַרִית מַרֶי דוֹלְתַא צַמְחִ'י מוּנְטַזִיר חַ'דְרִי בַרוּחַ'וֶי גַל דוֹסְתֶי, גְתַרִת פַקִיר נַשַא לַא מִצֶּית חַ'זֶית, לַא כַלבֶי לַא קַטְוֶי, רִיחִ'ת פַקִירוּלַא מַיְרִקְלוּ
בפתחו של העשיר עומדים וממתינים חברים וידידים, בפתחו של העני לא תראה אדם, לא כלבים ולא חתולים, ריח העוני מבריח אותם (מילולי )
ג - עוד פתגמים / ביטויים באות ג' יתווספו בהמשך
אם ברצונכם וביכולתכם לעזור, אנא צרו קשר (אימייל או טופס בתפריט "צרו קשר")
הערות פונטיות
א נהגית כמו א' בעברית. כמו כן היא מסמנת תמועת a פתוחה בסוף מילה.
ב נהגית תמיד כמו בּ (ב' דגושה) בעברית. ב' דגושה משמעה ב' מוכפלת.
ג נהגית כמו ג' בעברית.
ד נהגית כמו ד' בעברית.
ה נהגית כמו ה' בעברית. ה' בסוף מילה נקראת כעיצור ויש בה מפיק (הּ).
ו נהגית כמו ו' בעברית.
וֹ/וּ מסמנות תנועה גדולה, כמו בכתיב מלא בעברית, וכן בסוף מילה תנועות o, u פתוחות.
ז' נהגית כמו j בצרפתית.
ח' נהגית כמו כ' רפויה בעברית.
ט נהגית כמו ט' בערבית ﻁ.
י נהגית כמו י' בעברית, הן בעיצור הן בתנועה. היא מסמנת תנועות i, e גדולות וכן תנועות i, e פתוחות בסוף מילה.
כ נהגית כמו כּ (כ' דגושה) בעברית. כ' דגושה משמעה כ' מוכפלת.
ל נהגית כמו ל' בעברית.
מ נהגית כמו מ' בעברית.
נ נהגית כמו נ' בעברית.
ס נהגית כמו ס' בעברית.
ע' נהגית כמו ﻍ בערבית.
פ' נהגית כמו פ רפויה, פּ' דגושה משמעה פ' מוכפלת.
פ נהגית כמו פּ (פ' דגושה) בעברית. פּ דגושה משמעה פּ מוכפלת.
צ נהגית כמו ﺹ בערבית.
צ' נהגית כמו ch באנגלית.
ק נהגית כמו ק' בערבית ﻕ.
ר נהגית כמו ר' מתגלגלת (לא גרונית).
ש נהגית כמו שׁ בעברית.
ת נהגית כמו ת' בעברית.

תנועת a מסומנת בפתח. בסוף המילה תנועה פתוחה מסתיימת ב-א'.

תנועת e מסומנת בסגול. תנועת e ארוכה מסומנת בסגול וב-י' אחריו, באמצע המילה ובסופה.

תנועת i מסומנת בחיריק. תנועת i ארוכה מסומנת בחיריק וב-י' אחריו, באמצע מילה ובסופה.

תנועת o מסומנת בחולם. תנועת o ארוכה מסומנת בחולם וב-ו' אחריו.

תנועת u מסומנת ב-ו' ובשורוק.

שווא מסמן הגיית שווא נח. שוואים בראש המילה נהגים כמו שוואים נעים קצרים.

* כוכבית ליד מילה מציינת הגייה נחצית.


 


ניווט באתר
 
עמוד הבית
העדה
מפות ותמונות לווין
הבלוג: מאמרים
אורמיה - על העיר
המנהגים
מתכונים
סיפורים עממיים
ניסן אביב
השפה
ארמית - סקירה
פתגמים וביטויים
מילון נאש-דידן
קטעי קול
תמונות
שורשים
כיצד מתחילים?
עזרה וקישורים
משפחות ואנשים
ספר הקהילות
המלצות
צרו קשר
ספר האורחים
הספר הישן
צרו קשר

פרוייקטים
 
ספר הקהילות
ניסן אביב
הבלוגחיפוש באתרמבקרים
מאז 1/1/2008


תגיות - נשדידן, נש דידן, נאשדידן, נאש דידן, נשדידאן, נש דידאן, נאשדידאן, נשטידן, נשתידן רשימת תגיות,
© 2007-2012 עורכי האתר והכותבים        עיצוב ותכנון האתר ע"י מיכה דמירל